PRIVACYVERKLARING Jos Arts Coach en Inspirator

“Jos Arts Coach en Inspirator”, gevestigd aan de Noord-Brabantlaan 265 5652 LD in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.josarts.nl

Jos Arts Coach en Inspirator
Noord-Brabantlaan 265
5652LD Eindhoven
+31622436622

“Jos Arts Coach en Inspirator” verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam- Geslacht- Geboortedatum- Adresgegevens- Telefoonnummer-Emailadres- IP-adres- Locatiegegevens- Gegevens over jouw activiteiten op onze website- Bankrekeningnummer- Het afhandelen van jouw betaling – Verzenden van mijn boek, mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten- Om goederen en diensten bij je af te leveren- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt – “Jos Arts Coach en Inspirator” verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar en dit komt in de praktijk ook niet voor, omdat eventuele aanmelding via ouders gaat. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@josarts.nl, dan verwijder ik deze informatie.

“Jos Arts Coach en Inspirator” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Registreren van deelnemers, kopers van mijn boek, afhandelen van betalingen (administratie). Contact (bellen/mailen) indien nodig om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten. (d.m.v. mail/nieuwsbrief).

Geautomatiseerde besluitvorming

“Jos Arts Coach en Inspirator” neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. “Jos Arts Coach en Inspirator gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Word – tekstverwerking en opslag documenten – verwerkersovereenkomst.

Outlook – mail – Mailchimp nieuwsbrief en contactgegevens – verwerkersovereenkomst.

Webgiants BV – hosting en websitebeheer – verwerkersovereenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

“Jos Arts Coach en Inspirator” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden.

“Jos Arts Coach en Inspirator” verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. “Jos Arts Coach en Inspirator” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

“Jos Arts Coach en Inspirator” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Bij de nieuwsbrief kunt u dat rechtstreeks zelf doen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens van de nieuwsbrief in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@josarts.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

“Jos Arts Coach en Inspirator” wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

“Jos Arts Coach en Inspirator” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@josarts.nl

Contact

Jos Arts Coach en Inspirator
Noord-Brabantlaan 265
5652LD Eindhoven

E: info@josarts.nl
M: 06 22436622

===========================================================================================================================

ALGEMENE VOORWAARDEN Jos Arts Coach en Inspirator      

  1. Zoals in de offerte vermeld staat geldt voor zakelijke trajecten een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Voor particulieren is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Particulieren kunnen ook direct het afgesproken bedrag pinnen.
  2. Elke activiteit kent een eigen betalings- en annuleringsregeling. Deze staat altijd vermeld bij de bevestigingsmail of bij de gemaakte offerte. Bij de reguliere Advies- en Coachingstrajecten geldt dat afspraken 24 uur voor de start geannuleerd of verzet kunnen worden. Als dat niet gebeurt dient u de kosten ervan te betalen.
  3. Deelname aan activiteiten georganiseerd door Jos Arts Coach en Inspirator is geheel op eigen risico. Jos Arts Coach en Inspirator is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, als gevolg van deelname aan een activiteit georganiseerd door Jos Arts Coach en Inspirator.
  4. Deelnemers die gebruik maken van antidepressiva, depressief zijn, last hebben van psychische problemen en/of onder behandeling zijn van een psychiater of psychotherapeut, zijn verplicht dit bij aanmelding duidelijk te vermelden. In overleg wordt dan bekeken of deelname aan de activiteit mogelijk/wenselijk is.
  5. Jos Arts Coach en Inspirator houdt zich te allen tijde aan de geheimhoudings-plicht, maar behoudt zich het recht voor in intervisie of collegiaal overleg een situatie in te brengen zonder naam en toenaam van personen.
  6. Publicaties van Jos Arts Coach en Inspirator in de vorm van schriftelijke content en foto’s met teksten mogen met bronvermelding vrij gebruikt worden. Zoals dit is opgenomen in de Auteurswet. Foto’s waar deelnemers op staan zijn door mij met toestemming geplaatst en mogen niet worden gebruikt.
  7. Tijdens de Workshops kunnen foto’s gemaakt worden. Met uw akkoord op deze algemene voorwaarden, geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn. Er zal overigens altijd vooraf toestemming aan u gevraagd worden of deze op social media of op www.josarts.nl geplaatst mogen worden.